Ondernemen als instrument?

Een onderzoek naar de ondernemende muzikant en de aansluiting op de hedendaagse Nederlandse muzieksector

Probleemstelling
De grens tussen hobbyisme en professionaliteit is voor een potentiële werkgever moeilijk te trekken wanneer hij een muzikant inhuurt. Elke muzikant krijgt regelmatig aanbiedingen om ‘het netwerk uit te breiden,’ maar krijgt voor deze ‘enorme kans’ wel te weinig betaald. In de praktijk blijkt dat een erkend diploma binnen het kunstvakonderwijs geen baangarantie biedt en op cultureel vlak is veel bezuinigd waardoor de meeste beroepsmuzikanten meer moeite voor hun inkomen moeten doen. De muzieksector vraagt om steeds meer ondernemende kwaliteiten, maar de vraag is in hoeverre de muzikant zelf in staat is om die in te zetten en te  ontwikkelen.

Onderzoeksvraag
Vanuit de invalshoeken arbeidsmarkt, inkomen, ambities van de kunstenaar, cultuurbeleid en het kunstvakonderwijs wordt naar antwoorden gezocht op de volgende hoofdvraag: "Hoe ondernemend vindt de beroepsmuzikant zichzelf en sluit dat aan op hoe de hedendaagse Nederlandse muzieksector is ingericht?"

Onderzoeksmethode
Nadat via het theoretisch kader een duidelijke situatieschets gemaakt kon worden werd een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek werd specifiek gekeken naar de beroepsmuzikant binnen de Nederlandse muzieksector. Er werd nagegaan hoe ondernemend de muzikant zichzelf vindt en of dat aansluit op hoe de Nederlandse muzieksector vandaag de dag is ingericht. Uiteindelijk vulden 133 beroepsmusici een enquête in waarin gevraagd werd naar hun beroepspraktijk en ondernemende competenties. De enquête bevatte zowel feiten- als opinievragen, waarbij onder andere gevraagd werd naar inkomen, aantal werkuren, het muziekgenre, kennis over subsidies en eventuele (na)scholing over ondernemerschap.

Een glimp van de conclusies
Om als muzikant boven de wirwar aan talenten uit te kunnen steken, is ondernemen een must. De muzikant zal creatief moeten nadenken over hoe hij zijn muzikaal product zou kunnen verkopen, wat automatisch vraagt om een afweging tussen ambitie en ondernemerschap binnen de tijdsbesteding. Waar voorheen commercialiteit nog een ondenkbaar begrip was, staat de muzikant er nu voor open. Met dat openstaan is het gebrek aan ondernemende competenties wel voelbaar geworden. Er is sprake van twee werelden die haarfijn met elkaar zouden kunnen samengaan, maar het bouwen van de brug ertussen verloopt zeer moeizaam. Aan de ene kant heb je de wereld van de muzieksector die ondernemerschap verlangt en aan de andere kant staan de muzikanten die zouden willen ondernemen. Daartussen proberen zowel de overheid als het kunstonderwijs samen met de muzikanten een brug te bouwen, maar ze lijken alle drie een andere taal te spreken. De brug komt er wel, maar is door meerdere miscommunicaties zeer fragiel, waardoor het maar een paar mensen lukt om aan de overkant te komen. Nu hoeft de muzikant natuurlijk niet op aanwijzingen te wachten voordat hij zijn brug bouwt. Hij zou zelf het initiatief kunnen nemen en wellicht krijgt hij tijdens het bouwen de hulp aangeboden dat net het extra duwtje is naar de overkant. 

Hier kunt het onderzoek lezen. 


Componeren, omdat het kan!

Een onderzoek naar de ideale situatie om te componeren.

Deze scriptie omvat een onderzoek naar hoe de beste situatie gecreëerd kan worden om te componeren.

In het eerste deel worden, aan de hand van literatuuronderzoek en interviews, de begrippen componeren en creativiteit toegelicht en wordt daarnaast inzicht geboden in het compositieproces en de elementen die bijdragen aan de creativiteit, het proces en het uiteindelijke resultaat.

In het praktische deel vindt u een enquêteonderzoek waarin 22 respondenten bevraagd worden op het denken, voelen en handelen gedurende één compositieproces, waarna onderzocht wordt welke elementen effect hebben op de mate waarin het proces, de uiteindelijke compositie of beiden als bevredigend wordt ervaren. Aan de hand van vier interviews wordt bekeken in hoeverre de uitkomsten van het enquêteonderzoek worden bevestigd ofwel tegengesproken.

Uit het onderzoek blijkt dat de beste situatie om te componeren nageleefd kan worden door één van de drie vormgegeven modellen op te volgen welke stuk voor stuk een positief effect op het proces, resultaat of beiden teweegbrengen. 

Hier kunt u het onderzoek lezen.